Logo UMB Unió Musical del Bages

Avís Legal


1. TITULARITAT DEL LLOC WEB I SERVEIS OFERTS

La Unió Musical del Bages (d’ara endavant, “UMB”) és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat el foment cultural mitjançant la música en totes les seves manifestacions possibles, ja sigui promovent activitats musicals arreu del Bages, realitzant intercanvis musicals amb altres entitats, o col·laborant amb altres entitats.

El lloc umbages.cat (d’ara endavant, el “Lloc Web”) està dedicat a donar visibilitat a l'entitat i les activitats que aquesta fa a través d'Internet. El Lloc Web facilita informació als usuaris sobre els propers concerts, gravacions que s'hagin efectuat, activitats, serveis, novetats i altres assumptes d’interès relacionats amb el sector i les activitats esmentades.

En el Lloc Web no es fan transaccions comercials i els serveis que ofereix la UMB a través del Lloc Web són gratuïts, tret que s’especifiqui el contrari pel que fa a un servei concret.

La UMB té el domicili social al carrer de Sant Benet, número 8, de 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), està inscrita al Registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat amb el número 18108, i el seu CIF es el G-61068516.


2. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, imatges, dissenys, logos, marques i qualsevol altre element o signe distintiu que aparegui o pugui aparèixer en el futur al Lloc Web són titularitat de la UMB, tret que s'especifiqui el contrari (per exemple, amb un peu d'imatge). L’usuari utilitzarà els serveis del Lloc Web respectant aquestes titularitats i la utilització dels serveis no li atorgarà cap dret en relació amb els continguts del Lloc Web.

Qualsevol reproducció, distribució o transformació dels continguts del Lloc Web que no hagi estat expressament autoritzada pel seu titular constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

La UMB és la titular en exclusiva dels drets d’explotació del Lloc Web, per la qual cosa qualsevol reproducció de la totalitat o part d’aquest ha d’estar expressament autoritzada per la UMB i ha de contenir la informació següent: Copyright © UNIÓ MUSICAL DEL BAGES.


3. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que s’estableix a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, al seu Reglament i al Reglament General de Protecció de Dades de la UE, la UMB l’informa que les dades personals facilitades a la UMB per l’usuari, ja sigui mitjançant el Lloc Web o de qualsevol altra manera, quedaran incorporades a un fitxer propietat de la mateixa entitat.

El responsable del tractament d’aquest fitxer és la UMB, amb el mateix domicili social que el citat anteriorment. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: web@umbages.cat. L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, reclamació a una autoritat de control, limitació, oposició i portabilitat en els termes que estableix la legislació vigent dirigint la seva sol·licitud per escrit (o e-mail) a web@umbages.cat o a la seu social de l'entitat (citada anteriorment).

La UMB recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts al Lloc Web, per elaborar perfils d’usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb finalitats publicitàries i formatives. El tractament de les dades es realitza sota el consentiment exprés que l’usuari indica per cada finalitat a l’hora d’omplir els formularis, excepte en els casos on ja hi ha, o l’usuari vol establir, una relació contractual entre les dues parts.

La UMB ha adoptat les mesures tècniques necessàries per garantir la seguretat d’aquestes dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal, aprobat pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre. Les dades es mantindran mentre es mantinguin les finalitats per a les que han estat obtingudes, i posteriorment es destruiran en un plaç de dos anys (o major si hi ha obligació legal de conservar-les).

La UMB es compromet a guardar secret sobre les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, de tal manera que, a no ser que així s’exigeixi legalment, no facilitarà ni cedirà aquesta informació a altres persones sense el consentiment previ i per escrit de l’usuari.


4. ENLLAÇOS

El Lloc Web pot contenir enllaços a altres pàgines web amb la finalitat de complementar els serveis oferts a l’usuari. La UMB no és la titular d’aquestes pàgines web, per la qual cosa no es responsabilitza dels continguts ni dels danys i perjudicis que l’ús d’aquestes pugui causar a l’usuari.

Si l’usuari del Lloc Web accedeix a aquestes pàgines web i als serveis que ofereixen, la UMB romandrà aliena a qualsevol classe de relació que es pugui establir entre l’usuari i els titulars d’aquestes pàgines web o qualsevol tercer relacionat amb aquestes.

Així mateix, el titular d’una pàgina web en la qual es pretén inserir un enllaç al Lloc Web ha d’obtenir, amb caràcter previ, una autorització per escrit de la UMB.

La UMB no serà responsable dels continguts de les pàgines web en les quals hi hagi un enllaç al Lloc Web i romandrà aliena a les relacions que es puguin establir entre els titulars d’aquestes i els usuaris del Lloc Web.


5. ÚS DE GALETES

Les cookies o altres mitjans de la mateixa naturalesa es podran utilitzar per a mantenir oberta una sessió d'usuari. Aquesta emmagatzemarà informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

El Lloc Web emmagatzemarà per defecte una galeta que permetrà iniciar la sessió (per als membres de la UMB), enviar formularis, guardar algunes preferències i altres funcionalitats que puguin aparéixer en un futur. Totes aquestes funcionalitats es consideren "essencials" i, segons la legislació de la Unió Europea, no és necessari obtenir el consentiment de l'usuari.

Ens comprometem a utilitzar les galetes únicament per les funcionalitats que ho requereixen per naturalesa (les esmentades anteriorment), i a no proporcionar cap informació que podríem obtenir a través d'elles a tercers.

L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que s’eliminin les galetes del seu disc dur o sigui avisat abans de desar una galeta.

Podeu consultar més informació sobre les galetes (què són, exemples d'ús i legislacions) en aquest enllaç: ca.wikipedia.org/wiki/Galeta_(informàtica)


6. GARANTIES I RESPONSABILITATS

La UMB ha posat tot el seu esforç en què la informació del Lloc Web sigui precisa i estigui actualitzada. Tanmateix, la UMB no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del Lloc Web. La UMB no es responsabilitza de cap errada o omissió en els continguts del Lloc Web i es reserva el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

En el Lloc Web no es fa cap tipus de transacció comercial, i cap dels seus continguts té la consideració d’oferta contractual a l’usuari, tret que s'especifiqui implícitament el contrari.

El Lloc Web pot contenir declaracions de caràcter subjectiu que expressin opinions de la UMB o de tercers respecte a esdeveniments futurs i subjectes, per tant, a incertesa. La UMB no es fa responsable de la influència que puguin exercir aquestes declaracions en l’usuari ni de les conseqüències d’aquestes en les accions o omissions de l’usuari.

La UMB no es fa responsable de les errades o fallades en el funcionament del Lloc Web, ja siguin intrínseques o a causa de les característiques i limitacions d’Internet. L’usuari assumeix qualsevol risc derivat de la utilització d’Internet, incloent-hi la possible transmissió de virus informàtics. La UMB no garanteix el funcionament ininterromput dels Serveis del Lloc Web i no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar de la interrupció dels serveis. En particular, la UMB no serà responsable en circumstàncies de força major com ara incendis, vagues i talls en el subministrament elèctric o qualsevol altre succés imprevisible o inevitable.

El fet que el Lloc Web descrigui o presenti determinats productes o serveis no implica un compromís de la UMB que aquests estaran disponibles per a l’usuari.

L’exclusió de responsabilitats i garanties descrites en aquest apartat s’aplicarà a la UMB i també als seus administradors, la junta de l'entitat i membres.


7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les condicions d’ús del Lloc Web contingudes en aquest Avís Legal, així com les relacions entre l’usuari i la UMB, es regiran i interpretaran d’acord amb les lleis espanyoles.


Copyright © UNIÓ MUSICAL DEL BAGES
Tots els drets reservats